Gerrman Open

2019     – RoboCup German Open in Magdeburg (DE)


Logistics – Competition:

1)   Team CAROLOGISTICS,  RWTH Aachen, Aachen, DE

2)  Team GRIPS , Graz University of Technology , Graz, AT

3)   Team PYRO , University of Lille, Lille, FR

 

2018     – RoboCup German Open in Magdeburg (DE)


Logistics – Competition:

1)   Team CAROLOGISTICS,  RWTH Aachen, Aachen, DE

2)  Team GRIPS , Graz University of Technology , Graz, AT

3)   Team SOLIDUS , HFT Mittelland, Biel, CH

 

2017     – RoboCup German Open in Magdeburg (DE)


Logistics – Competition:

1)   Team CAROLOGISTICS,  RWTH Aachen, Aachen, DE

2)  Team SmartBots@Ulm , University of Apllied Sciences , Ulm, DE

3)   Team SOLIDUS , HFT Mittelland, Biel, CH

 

2015     – RoboCup German Open in Magdeburg (DE)


Logistics – Competition:

1)   Team CAROLOGISTICS,  RWTH Aachen, Aachen, DE

2)  Team PYRO,   University of Lille, Lille, FR

3)   Team LEUPHANA , Leuphana University, Lüneburg, DE

 

2014     – RoboCup German Open in Magdeburg (DE)


1)   Team CAROLOGISTICS,  RWTH Aachen, Aachen, DE

2)  Team TUMsBendingUnits,   Technical University Munic, Munic, DE

3)   Team SOLIDUS , HFT Mittelland, Biel, CH

 

2013     – RoboCup German Open in Magdeburg (DE)


1)   Team TUMsBendingUnits,   Technical University Munic, Munic, DE

2)  Team LEUPHANA , Leuphana University, Lüneburg, DE

3)   Team POLLINO , University of Pécs, Pécs, HU

 

2011     – RoboCup German Open in Magdeburg (DE)


1)   Team LEUPHANA , Leuphana University, Lüneburg, DE

2)  Team robOTTO , TU Magdeburg, Magdeburg, DE

3)   Team TUMsBendingUnits,   Technical University Munic, Munic, DE